Indicadors Infoparticipa - 2016

L'estudi InfoParticipa (UAB) està elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la UAB www.mapainfoparticipa.com i inclou 41 indicadors, distribuïts en quatre àmbits: qui són els representants polítics? Com gestionen els recursos col.lectius? com informen de la gestió dels recursos col.lectius? i quines eines ofereixen per a la participació ciutadana en el control democràtic?

Any

1 - Transparència de la Corporació

1 - Qui són els representants polítics?

01 - Es dona informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític 02 - Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: biografia i/o currículum 03 - Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític 04 - Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum? 05 - Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) 06 - Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) 07 - Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals dels representants polítics? (en el cas de que no percebin cap remuneració, s'explicitarà amb claredat) 08 - Es publiquen les declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes? 09 - Es publica l'agenda institucional de l'alcalde o l'alcaldessa? 10 - Es publiquen al web dades de contacte dels membres de govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon...? (Es validarà si es publica el contacte de l'àrea o de la regidoria) 11 - Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l'oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon...?(No es comptabilitzarà en els casos en que no hi hagi oposició) (Es validarà si es publica el contacte del grup municipal)

2 - Com gestionen els recursos col·lectius?

12 - Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives? 13 - Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquests òrgans de govern? 14 - Es publica l'organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions? 15 - Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració del plens municipals? 16 - Es publiquen les Actes del ple municipal? 17 - Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple? ( no es comptabilitzarà en els municipis amb menys de 5.000 habitants, que no hagin constituït la junta de govern) 18 - Es dóna informació del Pla de govern (PG), el Pla d'actuació municipal (PAM) i/o el Pla estratègic? 19 - Es dóna informació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general d'ordenació (PGO) o altres normes d'ordenació urbanística, així com les seves modificacions puntuals? 20 - Es publiquen les Ordenançes municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica?

3 - Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions?

21 - Es publica el pressupost de l'ajuntament de l'any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d'existir? 22 - Es publica informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs? 23 - Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades 24 - Es publica la informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d'endeutament? 25 - Es publica la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i/o el compte general? 26 - Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l'ajuntament, segons les categoríes? 27 - Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum, (en els casos en que no n'hi hagi, s'explicitarà amb claredat) 28 - Es publica l'oferta de treball de l'ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en que no es faci cap convocatòria s'explicitarà amb claredat) 29 - Es publica l'inventari general del patrimoni de l'ajuntament? 30 - Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors? 31 - Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació? 32 - Es publiquen les Actes de les meses de contractació? 33 - Es publiquen les modificacions del contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades? 34 - Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica? 35 - Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors? 36 - Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en que no es convoquin s'explicitarà amb claredat) 37 - Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se'n derivin, si és el cas? (en els casos en que no se n'hagin firmat s'explicitarà amb claredat) 38 - Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació? (en els casos en que no se'n realitzin, s'explicitarà amb claredat)
Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat